За нас Общи Условия Бланки Помощ Протокол REGRR Контакти Новини
Начало

Версия 4.9. - обновени на 23.05.2018г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ДОМЕЙНИ В ОБЛАСТТА .BG И ПОДОБЛАСТИТЕ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. РЕГИСТЪР
1.2. ДОПУСТИМИ ОБЛАСТИ
1.3. ИНТЕРНЕТ ИМЕ
1.4. ДОМЕЙН
1.5. РЕГИСТРАНТ
1.6. ЗАЩИТЕН ДОМЕЙН
1.7. ЛИЦЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ КОНТАКТИ
1.8. ЛИЦЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ КОНТАКТИ
1.9. ЛИЦЕ ЗА ФИНАНСОВИ КОНТАКТИ
1.10. РЕГИСТРАТОР
1.11. КОНФИГУРИРАНЕ
1.12. АРБИТРИРАНЕ
1.13. АРБИТРАЖНА КОМИСИЯ
2. ВЪВЕДЕНИЕ
2.1. Функции и задължения на РЕГИСТЪРА
2.2. РЕГИСТЪР - РЕГИСТРАТОР - РЕГИСТРАНТ
2.3. ПРИНЦИПИ НА РЕГИСТРАЦИЯ
3. ВИДОВЕ РЕГИСТРАНТИ
4. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМЕЙН
5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНТЕРНЕТ ИМЕТО
5.2. Валидност на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО
5.3. Резервирани ИНТЕРНЕТ ИМЕНА
5.4. Неподходящи ИНТЕРНЕТ ИМЕНА
5.5. ИНТЕРНЕТ ИМЕ при регистриране на ДОМЕЙН в областта от първо ниво .bg
6. ДОСТЪПНОСТ НА ДОМЕЙНА И ДОБРО ОБСЛУЖВАНЕ
7. ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМЕЙН В ДОПУСТИМИТЕ ОБЛАСТИ
7.1. ЗАЯВКИ за регистрация на ДОМЕЙНИ
7.2. Конфигуриране на ДОМЕЙН
7.3. Плащания
7.4. Регистриране на ДОМЕЙН
7.5. Регистрация на ДОМЕЙНИ с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на изискванията на т.5.2.4
8. ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМЕЙН
9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМЕЙН
10. РЕГИСТРАТОРИ
11. АРБИТРИРАНЕ
12. ПРЕПОРЪКИ
13. СНЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ РЕГИСТЪРА И РЕГИСТРАТОРИТЕ
14. АДРЕСИ НА РЕГИСТЪРА
15. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
16. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ПРИЛОЖЕНИЕ N:1 - Документи, установяващи идентификацията на РЕГИСТРАНТА при регистриране на домейни в областта .bg
ПРИЛОЖЕНИЕ N:2 - Документи, удостоверяващи основанието за използване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО при регистриране на ДОМЕЙНИ в областта от първо ниво .bg

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. РЕГИСТЪР - организацията, на която е делегирано регистрирането на имена за дадена интернет област. За областта .bg и останалите подобласти от ДОПУСТИМИТЕ ОБЛАСТИ (.a.bg; .b.bg; .c.bg и т.н.) РЕГИСТЪРЪТ е РЕГИСТЪР.БГ ООД.

1.2. ДОПУСТИМИ ОБЛАСТИ - области, в които се извършва регистрация на имена от РЕГИСТЪРА:

Област от първо ниво:

.bg

Области от второ ниво:

.a.bg .b.bg .c.bg .d.bg .e.bg .f.bg .g.bg .h.bg .i.bg .j.bg .k.bg .l.bg .m.bg
.n.bg .o.bg .p.bg .q.bg .r.bg .s.bg .t.bg .u.bg .v.bg .w.bg .x.bg .y.bg .z.bg
.0.bg .1.bg .2.bg .3.bg .4.bg .5.bg .6.bg .7.bg .8.bg .9.bg      

Всички области от списъка на ДОПУСТИМИТЕ ОБЛАСТИ са равностойни във функционално отношение.

1.3. ИНТЕРНЕТ ИМЕ (ИМЕ НА ДОМЕЙН) - име, образувано от латински букви и/или цифри или букви от кирилицата и/или цифри, като в него може да се включва знака "-". ИНТЕРНЕТ ИМЕТО трябва да отговаря на изискванията, описани в настоящите Общи условия.

Когато ИНТЕРНЕТ ИМЕТО се изписва на кирилица (IDN), то трябва да съдържа букви само от кирилицата и да включва поне една отличаваща се визуално буква спрямо латинската азбука (големи и/или малки букви): б, г, д, ж, и, й, л, п, ф, ц, ч, ш, щ, ъ, ь, ю, я.

1.4. ДОМЕЙН - словосъчетание, образувано от ИНТЕРНЕТ ИМЕ, съчетано с окончание, съответстващо на някоя от ДОПУСТИМИТЕ ОБЛАСТИ.

Примери:
        а) ДОМЕЙНЪТ register.bg е образуван от register - ИНТЕРНЕТ ИМЕ и .bg - област от първо ниво.
        б) ДОМЕЙНЪТ vremeto.v.bg е образуван от vremeto - ИНТЕРНЕТ ИМЕ и .v.bg - област от второ ниво.
        в) ДОМЕЙНЪТ регистър.bg е образуван от регистър - ИНТЕРНЕТ ИМЕ и .bg - област от първо ниво.

1.5. РЕГИСТРАНТ - клиентът, на чието име е регистриран ДОМЕЙН.

1.6. ЗАЩИТЕН ДОМЕЙН – ДОМЕЙН в областта .bg, за който при регистрацията са предоставени от РЕГИСТРАНТА документи, удостоверяващи основанието за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО съгласно тези Общи условия или ДОМЕЙНЪТ е регистриран и поддържан непрекъснато повече от 5 /пет/ години.

1.7. ЛИЦЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ КОНТАКТИ - лице, упълномощено от РЕГИСТРАНТА да определя политиката на именуване на обекти в йерархията на съответния ДОМЕЙН и да заявява промяна на регистрираните атрибути за съответния ДОМЕЙН, включително лица за технически контакти, лице за финансови контакти и сървъри на имена (DNS).

1.8. ЛИЦЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ КОНТАКТИ - лице, упълномощено да отговаря за техническото функциониране на сървърите на имена.

1.9. ЛИЦЕ ЗА ФИНАНСОВИ КОНТАКТИ - лице, упълномощено да осъществява финансовите операции, свързани с регистрацията и поддръжката на ДОМЕЙН. На негово име се издават платежните документи.

1.10. РЕГИСТРАТОР - търговец, осъществяващ посредничеството между РЕГИСТРАНТА и РЕГИСТЪРА при осъществяването на дейността по регистрация на ДОМЕЙН.

1.11. КОНФИГУРИРАНЕ на ДОМЕЙН – предоставяне на РЕГИСТЪРА на информацията за: сървъри на имена, лица за технически контакти и лице за финансови контакти за съответния ДОМЕЙН.

1.12. АРБИТРИРАНЕ - разрешаване на спорове между заявител на домейн и РЕГИСТРАНТ.

1.13. АРБИТРАЖНА КОМИСИЯ – комисия, сформирана от РЕГИСТЪРА с цел разрешаване на спорове между заявител на домейн и РЕГИСТРАНТ. АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЯ разглежда документите на двете страни и взема решение по спора.2. ВЪВЕДЕНИЕ

2.1. Функции и задължения на РЕГИСТЪРА

Основните функции и задължения на РЕГИСТЪРА са:

- Да създаде правила за регистрация на ДОМЕЙНИ, съобразени с определени препоръки и съответстващи на специфичните регионални особености;

- Да регистрира ДОМЕЙНИ на РЕГИСТРАНТИ, отговарящи на правилата;

- Да осъществява поддръжка на регистрираните ДОМЕЙНИ за определен срок.

- Да извършва арбитриране между заявители и РЕГИСТРАНТИ.

РЕГИСТЪРЪТ се занимава само с регистрацията на ДОМЕЙНИ от ДОПУСТИМИТЕ ОБЛАСТИ. Регистрацията на имена от по-следващо ниво е отговорност на регистрираното лице за административни контакти за съответния ДОМЕЙН.

2.2. РЕГИСТЪР - РЕГИСТРАТОР - РЕГИСТРАНТ

При обслужване на РЕГИСТРАНТИТЕ се е утвърдила практиката на ползване на посредници - РЕГИСТРАТОРИ, участващи в процеса на комуникация между клиента и РЕГИСТЪРА при осъществяване на регистрацията. РЕГИСТРАТОРИТЕ осъществяват финансовото обслужване на РЕГИСТРАНТИТЕ.

РЕГИСТЪРЪТ осъществява техническите дейности, свързани с регистрацията и поддръжката на ДОМЕЙНИТЕ.

РЕГИСТЪРЪТ поддържа служебно функция на РЕГИСТРАТОР на интернет адрес https://www.register.bg/, изписани с букви от латинската азбука и цифри и https://bg.register.bg/ за домейните с ИНТЕРНЕТ ИМЕНА, изписани с букви от кирилската азбука и/или цифри.

2.3. ПРИНЦИПИ НА РЕГИСТРАЦИЯ

2.3.1. РЕГИСТЪРЪТ е разработил условия и процедури за регистрация, описани в тези Общи условия, базирани на интернет стандартите, дискусии с доставчици на интернет услуги и експерти в България и други страни, а също така и на натрупания опит.

Тези условия и процедури са описани в настоящия документ, за да послужат за информация на РЕГИСТРАНТИТЕ, доставчиците на интернет услуги и персонала на РЕГИСТЪРА и РЕГИСТРАТОРИТЕ, за да може всяка една заявка за регистрация на ДОМЕЙН да бъде обслужена предсказуемо, еднообразно и без забавяне поради недоразумения.

2.3.2. РЕГИСТРАНТИТЕ могат да регистрират ДОМЕЙНИ във всички ДОПУСТИМИ ОБЛАСТИ, като спазват настоящите Общи условия.

2.3.3. При регистриране и пререгистриране на ДОМЕЙН от всяка ДОПУСТИМА ОБЛАСТ се изисква идентификация на РЕГИСТРАНТА.

2.3.4. При регистриране на ДОМЕЙН от областта от първо ниво: .bg РЕГИСТРАНТЪТ може да избере един от следните два варианта:

2.3.4.1. Да предостави на РЕГИСТЪРА документи удостоверяващи основанието за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО. Основанието трябва да е налице към момента на регистрацията на ДОМЕЙНА. Последващи промени в обстоятелствата се отразяват в регистрацията само в предвидените в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ случаи. В този случай ДОМЕЙНЪТ се регистрира като ЗАЩИТЕН.

2.3.4.2. Да не предостави на РЕГИСТЪРА документи удостоверяващи основанието за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО. В този случай ДОМЕЙНЪТ се регистрира като НЕЗАЩИТЕН.

Изборът на РЕГИСТРАНТА за регистрация на ДОМЕЙН по т.2.3.4.1. или т.2.3.4.2. влияе на процедурата за АРБИТРИРАНЕ.

2.3.5. При регистриране на ДОМЕЙН от областите от второ ниво: .a.bg; .b.bg; .c.bg и т.н. не се изисква основание за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО. Регистрираните в тези подобласти ДОМЕЙНИ не се АРБИТРИРАТ от РЕГИСТЪРА.

2.3.6. Заявките за регистрация на ДОМЕЙНИ се обслужват по реда на тяхното постъпване (prior tempore, potior iure).

2.3.7. Заявките за регистрация на ДОМЕЙНИ, които вече са заети, се поставят в опашката на чакащи ЗАЯВКИ.

2.3.8. Всеки ДОМЕЙН се регистрира на един РЕГИСТРАНТ.

2.3.9. РЕГИСТРАНТЪТ носи пълна юридическа отговорност за действията на субектите в регистрирания от него ДОМЕЙН, спрямо други субекти, свързани в интернет.

2.3.10. Регистрацията на определен ДОМЕЙН не предоставя никакви законни права върху ИНТЕРНЕТ ИМЕТО, чрез което е образуван и всякакви спорове по този повод трябва да бъдат провеждани според правилата за арбитриране, създадени от РЕГИСТЪРА и/или нормалните законови процедури (виж RFC 1591).


3. ВИДОВЕ РЕГИСТРАНТИ

3.1. Лица, притежаващи съдебна или търговска регистрация в България или в страна, член на ЕС или акт за учредяване от български държавен орган; субекти, създадени по силата на споразумение между България и други държави; фирми и организации, регистрирани в чужбина, които имат в Република България регистриран филиал или търговско представителство.

3.2. Дееспособни лица, граждани на Република България, чужденци с право на постоянно пребиваване на територията на Република България или граждани на страна, член на ЕС.

3.3. Лица, регистрирани в чужбина, упълномощили трето лице да регистрира ДОМЕЙН. Упълномощеното лице трябва да отговаря на критериите по т.3.1. или т.3.2.


4. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМЕЙН

4.1. За регистрация на ДОМЕЙН във всички ДОПУСТИМИ ОБЛАСТИ, РЕГИСТРАНТИТЕ предоставят следните документи:

4.1.1. ЗАЯВКА - попълва се on-line в интернет, чрез интерфейса на избрания РЕГИСТРАТОР.

4.1.2. Идентификационни документи, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

4.2. За регистрация на ДОМЕЙН в областта от първо ниво .bg РЕГИСТРАНТИТЕ могат да предоставят допълнително документи, удостоверяващи основанието за използване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО, чрез което е образуван ДОМЕЙНЪТ, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Предоставянето на тези документи преди регистрацията на ДОМЕЙНА ще повлияе в полза на РЕГИСТРАНТА при евентуално извършване на АРБИТРИРАНЕ на ДОМЕЙНА.

РЕГИСТЪРЪТ препоръчва на всички РЕГИСТРАНТИ, притежаващи основание за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО, да попълват ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ с предоставяне на основание за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО и да предоставят основанието преди регистрацията на ДОМЕЙНА.

На РЕГИСТРАНТИТЕ придобили основание за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО след регистрацията на ДОМЕЙНА се препоръчва да подадат ЗАЯВКА за промяна в регистрацията на ДОМЕЙНА на ЗАЩИТЕН ДОМЕЙН съгласно т.8.8.

4.3. Всички изискуеми документи се подписват от представляващото(ите) РЕГИСТРАНТА лице(а) и се подават на РЕГИСТЪРА, чрез избрания РЕГИСТРАТОР, по обикновена поща или on-line в интернет, подписани с електронния подпис на РЕГИСТРАНТА.

4.4. ЗАЯВКАТА се съпровожда с декларация, че РЕГИСТРАНТЪТ приема настоящите Общи условия.

4.5. Всички необходими документи за регистрация на ДОМЕЙН се представят на един от работните езици на РЕГИСТЪРА - български или английски или в официален превод на един от тези два работни езика.


5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНТЕРНЕТ ИМЕТО

5.1. По време на регистрацията ИНТЕРНЕТ ИМЕТО, чрез което се формира ДОМЕЙНЪТ, трябва да е едновременно валидно и подходящо.

5.2. Валидност на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО

5.2.1. Позволени символи за образуване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО:

- буквите от латинската азбука (ASCII) без значение на малки и главни [A-Z, a-z];

- буквите от кирилицата без значение на малки и главни [А-Я, а-я] при спазване на изискванията от т.1.3. Когато това изискване не може да бъде спазено, ИНТЕРНЕТ ИМЕТО трябва да се изпише с букви от латинската азбука;

- цифрите [0-9];

- знакът минус [-].

Първият и последният символ трябва да бъдат буква или цифра. Препоръчва се първият символ да бъде буква.

5.2.2. Дължината на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО трябва да бъде поне 3, но не повече от 63 символа. Когато формираното ИНТЕРНЕТ ИМЕ се състои от два символа, РЕГИСТЪРЪТ препоръчва вмъкването на знака минус '-' между символите.

5.2.3. ИНТЕРНЕТ ИМЕТО трябва да бъде различно от това на съществуващите имена на основни области (ARPA, COM, EDU, GOV, MIL, NET, ORG, INT, ...). Списъкът на резервираните имена е публикуван на адрес http://res-dom.iana.org

5.2.4. Допуска се регистрация на ДОМЕЙНИ с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на следните изисквания:

5.2.4.1. ИНТЕРНЕТ ИМЕТО да започва с цифра и да съдържа буква от латинската азбука. Например: 1a.bg

5.2.4.2. ИНТЕРНЕТ ИМЕТО да започва с буква от латинската азбука и да съдържа цифра. Например: a1.bg

5.2.4.3. ИНТЕРНЕТ ИМЕТО да съдържа само цифри. Например: 11.bg

5.2.5. При регистриране на ДОМЕЙНИ с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕ два символа, съгласно т.5.2.4. не се изисква основание за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО и регистрациите на такива ДОМЕЙНИ не се АРБИТРИРАТ от РЕГИСТЪРА.

5.2.6. Регистрацията на ДОМЕЙНИ с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа се осъществява, съгласно процедурата, описана в т.7.5.

5.3. Резервирани ИНТЕРНЕТ ИМЕНА

5.3.1. Имената на общините и областите са резервирани за регистриране на ДОМЕЙНИ, образувани чрез тези имена, от съответните администрации.

5.3.2. Имената на държавите са резервирани за регистриране на ДОМЕЙНИ, образувани чрез тези имена, от посолствата или консулствата на тези държави.

5.3.3. Резервирани за РЕГИСТЪРА се явяват интернет имената: bgnic, bg-nic, nicbg, nic-bg, nic, register, registar, registry, theregister, the-register, theregistry, the-registry, registrar, theregistrar, the-registrar, domain, domains, domain-registry, domains-registry, dns, internet, cctld, cc-tld, bgtld, bg-tld, tld, регистър, регистъра, регистърът, регистри, регистърбг, регистър-бг, бгрегистър, бг-регистър, домейн, домейна, домейнът, домейни, домейните, бгдомейн, бгдомейни, бгдомейните, бг-домейн, бг-домейни, бг-домейните, домейнбг, домейнибг, домейнитебг, домейн-бг, домейни-бг, домейните-бг, домейнрегистър, домейн-регистър, регистърдомейни, регистър-домейни, регистърнадомейни, регистър-на-домейни, име, имена, имената, името, интернет..

5.3.4. Когато заявеното име вече се използва, трябва да се избере друго име или да се изчака да бъде освободено.

5.4. Неподходящи ИНТЕРНЕТ ИМЕНА

5.4.1. РЕГИСТРАНТИТЕ не трябва да избират ИНТЕРНЕТ ИМЕНА, представляващи нецензурни и/или обидни думи или словосъчетания, противоречащи на обществения интерес и добрите нрави.

5.4.2. Когато желаното ИНТЕРНЕТ ИМЕ може да доведе до объркване, РЕГИСТРАНТЪТ трябва да избере друго име.

5.5. ИНТЕРНЕТ ИМЕ при регистриране на ДОМЕЙН в областта от първо ниво .bg

5.5.1. При избора на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО на ДОМЕЙНА РЕГИСТРАНТЪТ трябва да се съобразява с обстоятелството, че регистрацията на ДОМЕЙНА може да бъде оспорена (арбитрирана) от други заявители.

В процеса на АРБИТРИРАНЕ ДОМЕЙНЪТ се счита за ЗАЩИТЕН, ако за неговото формиране РЕГИСТРАНТЪТ е използвал и предоставил на РЕГИСТЪРА основание за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО, отговарящо (съответстващо) на:

5.5.1.1. Името на РЕГИСТРАНТА.

5.5.1.2. Име на регистрирана марка или географско означение на РЕГИСТРАНТА или такива в процес на регистрация. В последния случай задължително се сключва договор за условно регистриране на ДОМЕЙНА.

Марката или географското означение трябва да бъдат действащи на територията на Република България. Името на марката или географското означение не може да бъде съкращавано.

5.5.1.3. Регистрирано име на издание (например, притежаващи ISSN, ISBN).

5.5.1.4. Име на програма или проект на държавната, областните или общинските администрации и институции в страна, членка на ЕС или орган на ЕС.

5.5.1.5. Име, придобито от РЕГИСТРАНТА, съгласно издадени лицензи, валидни на територията на Република България.

5.5.1.6. Име на консорциум или неперсонифицирано гражданско дружество.

5.5.1.7. Име на медийна програма или предаване.

5.5.1.8. Име на културно, спортно, научно или друго събитие.

5.5.1.9. Име на коалиция, инициативен комитет или име, използвано от кандидат, за участие в кампания за парламентарни, президентски или местни избори.

5.5.1.10. Име, разрешено за ползване във връзка с франчайзингов договор.

5.5.1.11. Наименование на артистична група, регистрирана по чл.83 от Закона за авторското право и сродните му права.

5.5.1.12. Име на категоризиран туристически обект.

5.5.1.13. Име на строеж.

5.5.1.14. Име на плавателен съд.

5.5.2. При регистриране на ЗАЩИТЕН ДОМЕЙН в областта от първо ниво .bg формирането на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО се осъществява чрез:

5.5.2.1. Пълното име.

5.5.2.2. Съкращение, образувано от една или няколко от думите, образуващи пълното име, и първите символи от останалите думи (като се спазва последователността им).

5.5.2.3. Съкращение, образувано от първите символи на думите, образуващи пълното име, като се спазва последователността им (абревиатура).

5.5.2.4. Когато в името на заявителя има число, изписано с цифри, се допуска в името на областта то да бъде изписано с думи и обратно.

5.5.2.5. Когато името е съставно, между отделните думи или начални символи на думите, които се използват за формиране на името, може да бъде поставен знак минус (-).

5.5.2.6. Когато името не може да се формира по някой от изброените начини поради заетост, след желаната комбинация от символи (по т.5.5.2.1., т.5.5.2.2., т.5.5.2.3., т.5.5.2.4. или 5.5.2.5.) може да бъде поставено число или символите bg или бг, отделени или не със знак минус (-).

5.5.2.7. Когато в името фигурира думата България, тя може да бъде изпусната или заменена със символите bg или бг. Когато името завършва с думата "бг", "bg", ".бг" или ".bg", последната може да бъде изпусната.

5.5.2.8. От пълното име могат да бъдат изпуснати някои общи думи от вида на: "ltd", "plc", "inc", "co","company", "corporation", "international" (или техните еквиваленти).

5.5.2.9. Когато в името фигурира име на селище, държава или континент, то може да бъде изпуснато или да бъде използвано общоприето негово съкращение.

5.5.2.10. Към името на субекта може да бъде добавено името или общоприетото съкращение на селището на неговото седалище.

5.5.2.11. Когато в името на РЕГИСТРАНТА фигурира името на патрон, то може да бъде изпуснато или да бъде използвано само то.

5.5.2.12. Ако в името се съдържа дублираща го абревиатура, тя може да бъде изпусната.

5.5.2.13. Когато в името се съдържа символа &, той трябва да бъде изпуснат или заменен със съюза "и"("and"), знака минус "-" или буквата "n".

5.5.2.14. Името може да бъде преведено на друг език или транслитерирано на латиница.

5.5.3. При регистриране на ЗАЩИТЕНИ ДОМЕЙНИ в областта .bg могат да бъдат сключвани условни договори при спазване на следните правила:

5.5.3.1. Когато наличието на основание е поставено в зависимост от едно бъдещо несигурно събитие, с РЕГИСТРАНТА се сключва условен договор за регистрация на домейн.

5.5.3.2. При сбъдване на отлагателно условие и при настъпване невъзможност за сбъдване на прекратително условие условният договор се превръща в безусловен по отношение на събитието, а при настъпване невъзможност за сбъдване на отлагателно условие или при настъпване на прекратително условие договорът се прекратява от момента на узнаването на настъпването от РЕГИСТЪРА.

5.5.3.3. При прекратяване на условен договор по т.5.5.3.2. РЕГИСТРАНТЪТ може да промени регистрацията на ДОМЕЙНА на НЕЗАЩИТЕН ДОМЕЙН като подаде ЗАЯВКА за промяна в регистрацията.


6. ДОСТЪПНОСТ НА ДОМЕЙНА И ДОБРО ОБСЛУЖВАНЕ

6.1. ДОМЕЙНЪТ трябва да бъде достъпен и добре управляван, за да се предотвратят излишни неудобства за останалите потребители на интернет.

6.2. В попълваните ЗАЯВКИ трябва да бъде указан(и) e-mail адрес(и) за контакти, където да се отправят запитвания относно ДОМЕЙНА и на който(които) да се изпраща информация за състоянието и арбитрирането на регистрацията на ДОМЕЙНА. Указаните e-mail адрес(и) трябва да бъдат валидни и работоспособни през целия период на регистрация и поддръжка на ДОМЕЙНА.

6.3. В ЗАЯВКАТА за регистрация на ДОМЕЙН трябва да бъдат посочени поне два сървъра на имена (DNS).

6.4. РЕГИСТРАНТЪТ трябва да осигури достъп от първичния сървър за ДОПУСТИМИТЕ ОБЛАСТИ (ns.register.bg, IP адрес 192.92.129.99) до сървърите на имена, с цел възможност за проверка правилността на конфигурирането на ДОМЕЙНА.

6.5. РЕГИСТРАНТЪТ трябва да получи предварително съгласието на администратора на всеки сървър на имена, който ще обслужва съответния ДОМЕЙН.


7. ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМЕЙН В ДОПУСТИМИТЕ ОБЛАСТИ

7.1. ЗАЯВКИ за регистрация на ДОМЕЙНИ

7.1.1. ЗАЯВКИ за регистрация на домейни се попълват on-line в интернет, чрез интерфейса на избран от клиента РЕГИСТРАТОР.

7.1.2. След попълване, ЗАЯВКАТА за регистрация трябва да се потвърди от РЕГИСТРАНТА.

Потвърждаване на ЗАЯВКАТА се извършва:

- автоматично - при използване на електронен подпис;

- чрез потвърждаване на информацията, изпратена от РЕГИСТЪРА на указания в заявката e-mail адрес.

7.1.3. Срокът за потвърждаване на заявката е 24 /двадесет и четири/ часа.

7.1.4. След потвърждаване на ЗАЯВКАТА, срокът й на валидност се удължава на 30 /тридесет/ календарни дни. За този период от време РЕГИСТРАНТЪТ трябва да извърши всички изискващи се действия, за да се осъществи регистрацията на ДОМЕЙНА.

7.1.5. РЕГИСТРАНТЪТ е длъжен да отстрани нередовностите в документите и да извърши плащането до изтичане срока на валидност на ЗАЯВКАТА.

7.1.6. РЕГИСТЪРЪТ установява всички факти, свързани с регистрацията на ДОМЕЙНА, в срок от 30 /тридесет/ календарни дни от изтичането на срока по т.7.1.4.

7.1.7. Ако след изтичане на срока по т.7.1.6. ЗАЯВКАТА все още не отговаря на изискванията за регистрация, РЕГИСТЪРЪТ прекратява процедурата по регистрация и освобождава ДОМЕЙНА за регистрация от други РЕГИСТРАНТИ.

7.2. Конфигуриране на ДОМЕЙН

7.2.1. РЕГИСТРАНТЪТ има възможност сам да извърши КОНФИГУРИРАНЕТО на домейна - запис на информацията за: сървъри на имена, лица за технически контакти и лице за финансови контакти. Това се осъществява чрез интерфейса на системата за регистриране на ДОМЕЙНИ на избрания от РЕГИСТРАНТА РЕГИСТРАТОР.

7.2.2. Ако РЕГИСТРАНТЪТ не е в състояние да извърши КОНФИГУРИРАНЕТО на ДОМЕЙНА по начин, описан в т.7.2.1., той трябва да изпрати по e-mail - от адреса за електронна актуализация или по обикновена поща информацията за сървери на имена, лица за технически контакти и лице за финансови контакти на РЕГИСТЪРА, чрез избрания РЕГИСТРАТОР.

7.3. Плащания

7.3.1. Плащане при регистриране на нов ДОМЕЙН:

7.3.1.1. След установяване редовността на документите по т.4. и след КОНФИГУРИРАНЕТО на ДОМЕЙНА, РЕГИСТРАНТЪТ трябва да създаде чрез интерфейса на избрания РЕГИСТРАТОР проформа-фактура, съдържаща избраните услуги и цените им и е длъжен да заплати стойността й в срока на валидност.

7.3.1.2. При нередовност в документите РЕГИСТРАНТЪТ не може да създаде проформа-фактура и не може да извърши плащане на домейн.

7.3.2. Плащане при удължаване срока на поддръжка на ДОМЕЙН:

7.3.2.1. За ДОМЕЙНИТЕ, които са регистрирани безусловно, РЕГИСТРАНТЪТ е длъжен до 30 /тридесет/ календарни дни преди изтичане на срока за поддръжка на ДОМЕЙНА да избере услуги чрез интерфейса на избрания РЕГИСТРАТОР за този ДОМЕЙН и да създаде проформа-фактура, съдържаща избраните услуги и цените им и да заплати стойността й.

7.3.2.2. За ДОМЕЙНИТЕ, които са регистрирани условно, РЕГИСТРАНТЪТ е длъжен до 30 /тридесет/ календарни дни преди изтичане на срока за поддръжка на ДОМЕЙНА да представи на РЕГИСТЪРА, чрез избрания РЕГИСТРАТОР, доказателство за изпълнение на условието за продължаване поддръжката на ДОМЕЙНА, след което да извърши действията описани в т.7.3.2.1.

7.3.3. Плащане при АРБИТРИРАНЕ:

7.3.3.1. След създаване на ЗАЯВКА за АРБИТРИРАНЕ заявителят трябва да създаде чрез интерфейса на РЕГИСТЪРА проформа-фактура за услугата АРБИТРИРАНЕ и заплати стойността в 15 /петнадесет/ дневен срок.

7.4. Регистриране на ДОМЕЙН

7.4.1. РЕГИСТРАТОРИТЕ извършват проверка на валидността и комплектността на депозираните от РЕГИСТРАНТА документи в срок от три работни дни, след което ги изпращат на РЕГИСТЪРА.

7.4.2. След установяване на фактите: редовност на документите, конфигуриране и плащане на услугите, свързани с ДОМЕЙНА, РЕГИСТЪРЪТ осъществява регистрирането му.

7.5. Регистрация на ДОМЕЙНИ с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на изискванията на т.5.2.4

7.5.1. Регистрацията на ДОМЕЙНИ с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на изискванията на т.5.2.4. представлява регистрация на домейни от ограничен набор ДОМЕЙНИ и се извършва след провеждане на тръжна процедура с тайно наддаване.

7.5.2. Желаещите да регистрират ДОМЕЙНИ с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на изискванията на т.5.2.4. подават в РЕГИСТЪРА в непрозрачен, добре запечатан плик формуляр – заявка за участие в търг, подписан по надлежния ред от представляващия(ите) РЕГИСТРАНТА, в който са попълнени:

7.5.2.1. Пълното име на РЕГИСТРАНТА;

7.5.2.2. ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ID на РЕГИСТРАНТА;

7.5.2.3. Адресът по регистрация, адресът за кореспонденция на РЕГИСТРАНТА и e-mail адресът за уведомяване;

7.5.2.4. ДОМЕЙНЪТ, за който кандидатства РЕГИСТРАНТЪТ;

7.5.2.5. Цената без ДДС, която РЕГИСТРАНТЪТ е съгласен да заплати за регистрация на домейна при спечелване на търга;

7.5.2.6. Банкова сметка, по която да бъде върнат депозита в случай, че РЕГИСТРАНТЪТ не спечели търга.

7.5.3. В плика, подаван по т.7.5.2. се прилага и копие от документа, удостоверяващ заплащането на депозит в размер на 10/десет/ процента от началната тръжна цена плюс ДДС върху тази сума, ако е дължим, за регистрацията на ДОМЕЙНА, за който се кандидатства.

7.5.4. Начална тръжна цена за регистрация на един ДОМЕЙН с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на изискванията на т.5.2.4. е 5 000 EUR /пет хиляди евро/ или левовата равностойност, изчислена по курса на БНБ в деня на плащането.

7.5.5. Адрес на получаване на плика с тръжните документи:

България
гр. Варна 9000, бул. „Сливница“ 40, ет. 1, офис 1
„Регистър.бг“ ООД
За участие в търг!

7.5.6. При получаване на плика с документите по т. 7.5.2 служител на РЕГИСТЪРА издава входящ номер и съставя протокол. В протокола се отразява входящият номер и състоянието на плика.

7.5.7. Търгът се провежда в присъствието на нотариус, който съставя протокол, отразяващ броя и състоянието на пликовете, както и класирането по ДОМЕЙНИ. РЕГИСТЪРЪТ уведомява по e-mail класираните на първо място.

7.5.8. Спечелилият търга е длъжен в 15/петнадесет/ дневен срок от датата на уведомяване по e-mail да заплати на РЕГИСТЪРА предложената сума за регистрация на желания ДОМЕЙН, като се приспаднат изплатените 10/десет/ процента за депозит. Върху така получената сума се заплаща ДДС, ако е дължим.

7.5.9. Ако спечелилият търга не заплати сумата, съгласно т.7.5.8., следващият в класацията заема неговото място, уведомява се по e-mail и се повтаря процедурата по т.7.5.8. до изчерпване на кандидатите.

7.5.10. На участник, отказал се да заплати сумата, съгласно т.7.5.8., РЕГИСТЪРЪТ задържа сумата, платена като депозит за участие в търга.

7.5.11. На всеки участник в търга, на когото не е предложено заплащане на пълната сума за регистрация на ДОМЕЙНА, РЕГИСТЪРЪТ връща сумата, платена като депозит за участие в търга по банковата сметка, указана във формуляра за кандидатстване, попълнен съгласно т.7.5.2. Сумата се връща в 10/десет/ дневен срок след приключване на търга за ДОМЕЙНА във валутата, в която е платен депозитът.

7.5.12. РЕГИСТЪРЪТ е длъжен в 10/десет/ дневен срок от получаване на заплащането на сумата, съгласно т.7.5.8. и надлежно попълнена, подадена и обработена заявка за регистрация чрез избрания от РЕГИСТРАНТА РЕГИСТРАТОР, да регистрира домейна на името на РЕГИСТРАНТА.

7.5.13. Първият търг, отнасящ се до всички домейни, чиито имена могат да бъдат получени по правилата на т. 5.2.4., се провежда на 08.02.2018г. Пликът с документите по т. 7.5.2. трябва да бъде получен в РЕГИСТЪРА до края на работния ден на 06.02.2018г.

7.5.14. Останалите нерегистрирани домейни с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на изискванията на т.5.2.4., се предлагат на търг при същите условия на следваща сесия 3/три/ месеца след провеждането на всеки търг.

7.5.15. Таксата и другите условия за годишна поддръжка на ДОМЕЙНИТЕ с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на изискванията на т.5.2.4. са същите, както за останалите ДОМЕЙНИ в областта .bg.

7.5.16. След прекратяване на регистрацията на ДОМЕЙН с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на изискванията на т.5.2.4., съгласно т.9.1., т.9.2, т.9.3. или т.9.4., освободеният за регистация ДОМЕЙН се предлага на търг на следващата сесия.


8. ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМЕЙН

8.1. РЕГИСТРАНТЪТ може да заяви желание за конфигуриране на сървъри на имена, лица за технически и финансови контакти за ДОМЕЙНА чрез електронна поща за актуализация. Това желание се декларира в ЗАЯВКАТА за регистрация на ДОМЕЙН или в отделна ЗАЯВКА, подписана от представляващото(ите) РЕГИСТРАНТА лице(а).

8.2. ЗАЯВКА за промяна на сървъри на имена, лица за технически и финансови контакти се приема:

8.2.1. On-line в интернет, използвайки име и парола (ако е предоставена електронна поща за актуализация).

8.2.2. По e-mail - от посочените e-mail адреси (ако е предоставена електронна поща за актуализация).

8.2.3. On-line в интернет чрез използването на електронен подпис на лицето за административни контакти или представляващото(ите) РЕГИСТРАНТА лице(а).

8.2.4. В писмен вид - от лицето за административни контакти или от представляващия(те) РЕГИСТРАНТА лице(а).

8.3. ЗАЯВКА за промяна на лицето за административни контакти може да бъде подадена само след подписването й от представляващото(ите) РЕГИСТРАНТА лице(а) и изпращането й on-line в интернет с използването на електронен подпис или в писмен вид (оригинал).

8.4. Писмените ЗАЯВКИ за актуализация на данните на ДОМЕЙНА и ЗАЯВКИТЕ, подписани с електронен подпис, имат приоритет пред подадените чрез име и парола или e-mail.

8.5. Когато РЕГИСТЪРЪТ получи противоречащи ЗАЯВКИ за обновяване или прекратяване на регистрацията на ДОМЕЙН, РЕГИСТЪРЪТ решава коя ЗАЯВКА да удовлетвори или да отхвърли противоречащите си ЗАЯВКИ.

8.6. Прехвърлянето на ДОМЕЙН от един РЕГИСТРАНТ на друг става след подписване на договор между двете страни. Договорът трябва да бъде нотариално заверен и изпратен на РЕГИСТЪРА чрез избрания РЕГИСТРАТОР или подписан с електронните подписи на представляващите двата РЕГИСТРАНТА и изпратен на РЕГИСТЪРА, чрез интерфейса на РЕГИСТРАТОРА.

8.7. При промяна на идентификационните данни на РЕГИСТРАНТА и/или на представляващите го лица той е длъжен в едномесечен срок от настъпване на промяната в обстоятелствата да направи съответните промени в РЕГИСТЪРА. При промяна на своите e-mail адреси за контакти (т.6.2) РЕГИСТРАНТЪТ е длъжен да ги промени и в регистрацията на ДОМЕЙНА.

8.8 РЕГИСТРАНТЪТ на НЕЗАЩИТЕН ДОМЕЙН има право да го промени в ЗАЩИТЕН чрез подаване на ЗАЯВКА ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА и след предоставяне на основанието за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО. Това може да се осъществи само в случай, че към момента на подаване на ЗАЯВКА ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА няма постъпила заявка за АРБИТРИРАНЕ на същия ДОМЕЙН. Промяната на ДОМЕЙНА от НЕЗАЩИТЕН към ЗАЩИТЕН се осъществява след предоставяне на необходимите документи, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ЗАЯВКАТА ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА е със срок на валидност 30 /тридесет/ дни от нейната дата. Ако в срока на валидност на ЗАЯВКАТА ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА не постъпят всички необходими документи, се счита че ЗАЯВКАТА ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА не е подавана.


9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМЕЙН

9.1. Когато ДОМЕЙНЪТ престане да удовлетворява някое от условията за достъпност и добро обслужване, лицата за контакти ще бъдат уведомени и ще им бъде дадена възможност да коригират проблема. Ако в едномесечен срок не се предприемат необходимите действия, РЕГИСТЪРЪТ може да прекрати регистрацията без по-нататъшно уведомление.

9.2. Когато РЕГИСТЪРЪТ получи чрез обслужващия РЕГИСТРАНТА РЕГИСТРАТОР в писмен вид ЗАЯВКА за прекратяване на регистрацията от представляващо(и) РЕГИСТРАНТА лице(а), регистрацията се прекратява в петдневен срок.

9.3. Регистрацията се прекратява и в случай, че таксата за годишна поддръжка не бъде платена в срок. В този случай:

9.3.1. На РЕГИСТРАНТА се предоставя допълнителен срок от 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока за поддръжка на ДОМЕЙНА, в който да извърши плащането на таксата за поддръжка на ДОМЕЙНА, като:

9.3.1.1. Ако до 7 /седем/ дни от изтичане на срока за поддръжка на ДОМЕЙНА не постъпи плащане от РЕГИСТРАНТА, поддръжката на ДОМЕЙНА се спира.

9.3.2. РЕГИСТЪРЪТ установява фактите по т.9.3.1. до 10 /десет/ дни от изтичането на срока по същата точка.

9.3.3. Ако до 40 /четиридесет/ дни от изтичане на срока за поддръжка на ДОМЕЙНА не е установен фактът за плащане на таксата в срока по т.9.3.1., регистрацията на ДОМЕЙНА се прекратява и ДОМЕЙНЪТ се освобождава за регистрация от последващи РЕГИСТРАНТИ.

9.4. Регистрацията се прекратява, когато РЕГИСТЪРЪТ установи, че РЕГИСТРАНТЪТ е предоставил документи с невярно съдържание.

9.5. Регистрацията се прекратява, когато РЕГИСТЪРЪТ установи, че РЕГИСТРАНТЪТ е регистрирал домейн с ИНТЕРНЕТ ИМЕ, при неспазване на условията от т.5.4.

9.6. Регистрацията се прекратява от РЕГИСТЪРА въз основа на решение на АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЯ или влязло в сила решение на компетентния съд.

9.7. В случаите, описани в т.9.1., т.9.2., т.9.4., т.9.5., т.9.6. не се извършва възстановяване на суми на РЕГИСТРАНТА.

9.8. РЕГИСТЪРЪТ не се ангажира да пази ДОМЕЙНИ на РЕГИСТРАНТИ, които са прекратили поддръжката им.


10. РЕГИСТРАТОРИ

10.1. РЕГИСТРАТОР може да бъде всеки търговец, който е в състояние да спазва процедурата за регистрация на ДОМЕЙНИ, описана в настоящите Общи условия и който е в състояние технически да извършва тази дейност.

10.2. РЕГИСТЪРЪТ поддържа служебно функция на РЕГИСТРАТОР.

10.3. РЕГИСТРАТОРЪТ може да работи чрез интерфейса на служебния РЕГИСТРАТОР на РЕГИСТЪРА или да използва собствен или виртуален интерфейс за осъществяване на дейността си.

10.4. Всеки РЕГИСТРАТОР, който използува собствен или виртуален интерфейс за осъществяване на дейността, подписва договор с РЕГИСТЪРА, в който се уточняват правата и задълженията на двете страни.

10.5. Всеки РЕГИСТРАТОР, който използува собствен или виртуален интерфейс за осъществяване на дейността, получава цена за услугите, по-ниска от обявената от РЕГИСТЪРА цена за обслужване на РЕГИСТРАНТИ от служебния РЕГИСТРАТОР. Цената е еднаква за всички такива РЕГИСТРАТОРИ.

10.6. РЕГИСТРАТОРИТЕ, които работят чрез интерфейса на служебния РЕГИСТРАТОР на РЕГИСТЪРА, не подписват специален договор с РЕГИСТЪРА и не получават по-ниска цена за услугата от обявената от РЕГИСТЪРА цена за обслужване на РЕГИСТРАНТИ от служебния РЕГИСТРАТОР.

10.7. Всеки РЕГИСТРАТОР сам определя цените за регистрация и поддръжка на домейните към РЕГИСТРАНТИТЕ.

10.8. РЕГИСТРАТОРЪТ няма право да продава услугата "регистриране и поддръжка на домейн" на РЕГИСТРАНТИТЕ на цена под себестойността й.

10.9. РЕГИСТРАТОРЪТ няма право да предлага услугата "регистриране и поддръжка на домейн" на РЕГИСТРАНТИТЕ, като включена в цената на други услуги, поради нейната уникалност и несвързаност с други услуги.

10.10. След сключване на договор между РЕГИСТЪРА и РЕГИСТРАТОРА /съгласно т.10.4./ и покриването на необходимите изисквания за осъществяване на функциите по посредничеството при осъществяване на регистрирането на ДОМЕЙНИ, РЕГИСТРАТОРЪТ може да започне да обслужва ЗАЯВКИ за регистрация и поддръжка на ДОМЕЙНИ.

10.11. При преустановяване дейността на РЕГИСТРАТОР, РЕГИСТРАНТИТЕ, които са обслужвани от него, преминават на обслужване от служебния РЕГИСТРАТОР, поддържан от РЕГИСТЪРА без допълнително заплащане до изтичане на срока на поддръжка на ДОМЕЙНИТЕ им в РЕГИСТЪРА.

10.12. РЕГИСТРАНТИТЕ, желаещи да сменят РЕГИСТРАТОРА си, могат да извършат тази смяна по всяко време след заплащане на таксите за регистриране и поддръжка на ДОМЕЙНИТЕ при новия РЕГИСТРАТОР.

10.13. Промените, които РЕГИСТРАНТИТЕ извършват, съгласно т.10.12., се обработват от РЕГИСТЪРА като ЗАЯВКИ за регистрация и поддръжка на нови ДОМЕЙНИ.


11. АРБИТРИРАНЕ

11.1. Всеки спор относно регистрацията на ДОМЕЙН се разглежда в съответствие с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

11.2. АРБИТРИРАНЕ може да се извършва за всяка актуална регистрация на ДОМЕЙН в областта .bg.

11.3. Заявителят за АРБИТРИРАНЕ може да претендира заличаване на регистрацията на ДОМЕЙН само ако ИНТЕРНЕТ ИМЕТО на регистрирания ДОМЕЙН съвпада с пълното име, за което той има основание за ползване (т.5.5.2.1.).

11.4. В резултат на АРБИТРИРАНЕТО регистриран ДОМЕЙН може да бъде отнет в полза на заявител, предизвикал процедура за АРБИТРИРАНЕ в следните случаи:

11.4.1. ДОМЕЙНЪТ е НЕЗАЩИТЕН и заявителят, предизвикал процедурата за АРБИТРИРАНЕ, притежава основание за ползване на това ИНТЕРНЕТ ИМЕ с по-ранен приоритет от РЕГИСТРАНТА.

Когато РЕГИСТРАНТЪТ няма или не предостави на РЕГИСТЪРА основание за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО до изтичане на срока по т.11.12., при АРБИТРИРАНЕТО за приоритет се ползва датата на неговата заявка за регистрация на ДОМЕЙНА.

11.4.2. ДОМЕЙНЪТ е регистриран с предоставяне на основание за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО (ЗАЩИТЕН ДОМЕЙН), но са налице предпоставки, посочени в т.9.4. и т.9.5. от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

11.5. Преди да започне АРБИТРИРАНЕ заявителят трябва да направи заявка за регистрация на ДОМЕЙНА в областта .bg, за който желае да бъде извършено АРБИТРИРАНЕ.

11.6. Процедурата по АРБИТРИРАНЕ започва със създаването на ЗАЯВКА ЗА АРБИТРИРАНЕ.

11.7. Заявката за АРБИТРИРАНЕ се създава on-line по интернет чрез информационния сървър на РЕГИСТЪРА /www.register.bg/. Всяка заявка за АРБИТРИРАНЕ получава уникален номер и се датира.

11.8. Заплащането на услугата за АРБИТРИРАНЕ се извършва в 15 /петнадесет/ дневен срок от създаването на заявката за АРБИТРИРАНЕ.

11.9. В случай, че в РЕГИСТЪРА не е постъпило плащане на таксата за АРБИТРИРАНЕ в срока по т.11.8., РЕГИСТЪРЪТ прекратява процедурата по АРБИТРИРАНЕ по създадената ЗАЯВКА ЗА АРБИТРИРАНЕ.

11.10. С получаване на плащането на таксата по ЗАЯВКАТА ЗА АРБИТРИРАНЕ се уведомява РЕГИСТРАНТА, че е постъпила ЗАЯВКА ЗА АРБИТРИРАНЕ на регистрацията на регистрирания от него ДОМЕЙН. Уведомлението се осъществява по e-mail на предоставените на РЕГИСТЪРА e-mail адреси на РЕГИСТРАНТА и ЛИЦЕТО ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ КОНТАКТИ.

11.11. Заявителят за АРБИТРИРАНЕ трябва да предостави в РЕГИСТЪРА всички изискващи се и допълнителни документи, подписани по надлежния ред (Заявката за регистрация на ДОМЕЙНА, заявката за АРБИТРИРАНЕ и документи, доказващи основанието за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО) в 30/тридесет/ дневен срок от датата на създаване на ЗАЯВКАТА ЗА АРБИТРИРАНЕ.

11.12. Ако РЕГИСТРАНТЪТ желае да предостави на РЕГИСТЪРА отговор и документи, които да послужат в негова защита, извън документите предоставени при регистрацията или промените в нея, то той трябва да извърши това в 30 /тридесет/ дневен срок от изпращането на уведомлението по e-mail. В противен случай АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЯ ще се произнесе на база на наличните към момента на изтичане на срока документи в РЕГИСТЪРА.

11.13. След изтичането на срока на РЕГИСТРАНТА за отговор и изпращане на документи, АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЯ се произнася в закрито заседание по спора въз основа на постъпилите от двете страни документи до съответните крайни дати.

11.14. Въз основа на становището на АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЯ РЕГИСТЪРЪТ взема решение по спора в 30 /тридесет/ дневен срок след изтичане на сроковете за предоставяне на документи от страна на заявителя за АРБИТРИРАНЕ и РЕГИСТРАНТА, като двете страни по спора се уведомяват за това решение по e-mail на предоставените на РЕГИСТЪРА e-mail адреси, посочени за РЕГИСТРАНТ и ЛИЦЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ КОНТАКТИ от всяка от страните.

11.15. Ако решението на РЕГИСТЪРА е в полза на РЕГИСТРАНТА, регистрацията на ДОМЕЙНА не се променя.

11.16. Ако решението на РЕГИСТЪРА е в полза на заявителя за АРБИТРИРАНЕ, на последния се предоставя възможност да осъществи заплащане на таксите за регистрацията и поддръжката на ДОМЕЙНА в 15 /петнадесет/ дневен срок от изпращане на уведомлението по e-mail, съгласно т.11.14.

Ако в този 15 /петнадесет/ дневен срок не постъпи плащане в РЕГИСТЪРА, ще се счита, че страната предизвикала АРБИТРИРАНЕ на ДОМЕЙНА се е отказала от неговата регистрация. ДОМЕЙНЪТ ще остане регистриран на досегашния РЕГИСТРАНТ.

В 15 /петнадесет/ дневен срок след получаване на плащането в РЕГИСТЪРА се прекратява регистрацията на ДОМЕЙНА на досегашния РЕГИСТРАНТ и ДОМЕЙНЪТ се регистрира в полза на заявителя за АРБИТРИРАНЕ, освен ако в този срок в РЕГИСТЪРА не се получи обезпечителна заповед от компетентен български съд, с която е наложена обезпечителна мярка „спиране на закриването на домейна“ на РЕГИСТРАНТА.

11.17. Платена такса за заявена услуга за АРБИТРИРАНЕ не се връща. Арбитражни разноски не се присъждат. Спечелилата страна може да си търси от другата страна направените АРБИТРАЖНИ разноски по общия исков ред.


12. ПРЕПОРЪКИ

12.1. Когато РЕГИСТРАНТЪТ сменя доставчика си на интернет услуги или започва използването на услуги от нов доставчик, новият доставчик не може да прави заявки за промяна на конфигурацията на ДОМЕЙНА. РЕГИСТЪРЪТ няма да предприеме действия, преди да е получил искане от лицето за административни контакти или от лицето(ата), представляващо(и) РЕГИСТРАНТА.

12.2. Маршрутизацията на електронна поща и/или IP връзка в повечето случаи трябва да бъде уредена с доставчика на интернет услуги. В такъв случай се препоръчва и е по-ефективно доставчикът на Интернет услуги да съдейства при подаване на ЗАЯВКАТА.

12.3. Именуването на подобластите трябва да се съобразява с правилата за адресиране в интернет, съгласно указанията на RFC 819, RFC 821, RFC 822, RFC 920 и RFC 976, а също така и с организацията на областите съгласно RFC 1034 и RFC 1035.


13. СНЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ РЕГИСТЪРА И РЕГИСТРАТОРИТЕ

РЕГИСТЪРЪТ и РЕГИСТРАТОРИТЕ извършват дейността по регистрация и поддръжка на ДОМЕЙНИ в интернет, неутрално и с добра воля, в услуга на РЕГИСТРАНТИТЕ и доставчиците на интернет услуги, при следните условия:

13.1. РЕГИСТРАНТЪТ носи изцяло отговорността пред трети лица за избора на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО, което използва при регистрирането на ДОМЕЙН.

13.2. РЕГИСТРАНТЪТ на ДОМЕЙН няма да държи РЕГИСТЪРА или обслужващия го РЕГИСТРАТОР, както и техните служители и агенти, а също така и членовете на АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЯ отговорни за всякакви загуби, повреди, отговорности, искания или разходи, произтичащи от искане или искания на трети лица, свързани с управлението или правото за ползване на заявения ДОМЕЙН.

13.3. РЕГИСТЪРЪТ и обслужващият РЕГИСТРАНТА РЕГИСТРАТОР, както и техните служители и агенти няма да носят отговорност, за каквито и да е загуби или повреди, понесени от РЕГИСТРАНТА или доставчика на интернет услуги, произтичащи от действие или бездействие от страна на РЕГИСТЪРА или обслужващия РЕГИСТРАНТА РЕГИСТРАТОР или техните служители или агенти при изпълнението им на функциите на РЕГИСТЪР и РЕГИСТРАТОР извън обслужването на конкретната ЗАЯВКА на РЕГИСТРАНТА.

13.4. РЕГИСТЪРЪТ и РЕГИСТРАТОРЪТ не носят отговорност за правилността на данните, попълнени от РЕГИСТРАНТА, когато последният е пожелал електронна актуализация на вписаната в РЕГИСТЪРА информация за неговия ДОМЕЙН.

13.5. РЕГИСТЪРЪТ не отговаря за действията или бездействията на РЕГИСТРАТОРИТЕ, с изключение на служебния РЕГИСТРАТОР.

13.6. РЕГИСТЪРЪТ и РЕГИСТРАТОРИТЕ носят отговорност само за действия или бездействия, извършени при умисъл и груба небрежност.

13.7. РЕГИСТЪРЪТ и РЕГИСТРАТОРИТЕ не носят отговорност, за каквито и да е било последици, от регистрирането на ДОМЕЙН, който не е ЗАЩИТЕН съгласно тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.


14. АДРЕСИ НА РЕГИСТЪРА

Адреси на офисите на РЕГИСТЪРА - https://www.register.bg/user/static/contacts/bg/index.html

Служебни функции на РЕГИСТРАТОР - https://www.register.bg/


15. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

15.1. Цени на служебния РЕГИСТРАТОР на РЕГИСТЪРА при извършване на услуги по регистриране и поддръжка на ДОМЕЙНИ на РЕГИСТРАНТИ:

15.1.1. Такса за регистрация на ДОМЕЙН: 0.00 EUR .

15.1.2. Такса за годишна поддръжка на ДОМЕЙН от областта .bg : 30.00 EUR .

15.1.3. Такса за годишна поддръжка на ДОМЕЙН от областите на второ ниво : 10.00 EUR .

15.2. Цени на РЕГИСТЪРА при обслужване на РЕГИСТРАТОРИ /по т.10.4./, които използуват собствен или виртуален интерфейс за осъществяване на дейността :

15.2.1. Начална такса за присъединяване на РЕГИСТРАТОР: 1000.00 EUR.

15.2.2. Такса за регистрация на ДОМЕЙН: 0.00 EUR.

15.2.3. Такса за годишна поддръжка на ДОМЕЙН от областта .bg : 18.00 EUR .

15.2.4. Такса за годишна поддръжка на ДОМЕЙН от областите на второ ниво : 6.00 EUR .

15.2.5. РЕГИСТРАТОРИТЕ по т.10.4. предплащат на РЕГИСТЪРА авансови суми, покриващи стойността за регистриране и поддръжка на определено количество ДОМЕЙНИ, на вноски не по-малки от 1000 EUR.

15.2.6. При изчерпване от РЕГИСТРАТОР по т.10.4. на авансовите вноски за регистриране и поддръжка на ДОМЕЙНИ, РЕГИСТЪРЪТ спира обслужването на нови ЗАЯВКИ и продължаването поддръжката на ДОМЕЙНИТЕ на РЕГИСТРАНТИТЕ на този РЕГИСТРАТОР.

15.3. Такса за арбитриране: 100.00 EUR.

15.4. Такса за издаване на справка относно обстоятелствата за регистрация на домейн: 5.00 EUR/домейн.

Справка се издава по искане на РЕГИСТРАНТА, по искане на орган на власт, съгласно съответния закон или след представяне на съдебно удостоверение.

Справката се изготвя в 20 /двадесет/ дневен срок от постъпване на плащането на таксата и се изпраща на заявителя по пощата на хартиен носител или по e-mail подписана с електронен подпис.

15.5. Цените са без включен ДДС.

15.6. Дължимите суми се изплащат в лева, по фиксиран курс на еврото: 1 EUR = 1.95583 BGN.


16. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Относно тези Общи условия, включително за неуредените в тях случаи, се прилага законодателството в Република България.

16.2. Официалният език на РЕГИСТЪРА е българският език.


17. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Тези Общи условия влизат в сила на 05.09.2009г. 15:00 ч. и заменят действащите до този момент.

17.2. Регистрираните безусловно ДОМЕЙНИ в областта .bg към влизането в сила на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ от 25.08.2008г се считат ЗАЩИТЕНИ по смисъла на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.

17.3. Регистрираните условно ДОМЕЙНИ в областта .bg към влизането в сила на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ от 25.08.2008г се обработват съгласно т.5.5.3. от настоящите Общи условия.

17.4. Спецификацията на протокола Регистър-Регистратор при дейността по т.10.4. ще се предоставя след 31.10.2009г.

17.5. РЕГИСТЪРЪТ си запазва правото да променя Общите условия без предварително уведомяване, като измененията в Общите условия влизат в сила от деня на тяхното публикуване в интернет на страницата с адрес: https://www.register.bg/, освен ако в самите тях е посочен по-дълъг срок.

17.6. Считано от 08.02.2017г. ДОМЕЙНИТЕ, включващи ИНТЕРНЕТ ИМЕ съдържащо букви от кирилицата или само цифри, или само цифри и знак "-", ще се заявяват и регистрират като двойки ДОМЕЙНИ на един РЕГИСТРАНТ по правилата на „ИМЕНА.БГ“ АД, публикувани на https://imena.bg/.

17.6.1. Оспорването на регистрацията на тези ДОМЕЙНИ ще се извършва за двойката ДОМЕЙНИ по правилата за оспорване на регистрацията на ДОМЕЙНИ в областта .бг, публикувани на https://imena.bg/.

17.6.2. Влязлото в сила решение на съда или АСРСОД, в резултат на оспорване на регистрацията на тези ДОМЕЙНИ, се прилага по отношение на двойката ДОМЕЙНИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ N: 1
Документи, установяващи идентификацията на РЕГИСТРАНТА при регистриране на домейни в областта .bg

П1.1. При използуване на електронен подпис идентификацията на РЕГИСТРАНТА се установява от самия електронен подпис и не е необходимо представянето на допълнителни документи.

П1.2. В зависимост от вида на РЕГИСТРАНТА се подават следните документи за идентификация :

П1.2.1. Лицата, попадащи в т.3.1. подават ЗАЯВКА в оригинал, подписана от представляващия(те) РЕГИСТРАНТА и удостоверение за актуално състояние на съдебната или търговска регистрация, съответно препис от акта за учредяване от българския държавен орган или международното споразумение / евентуално копие от публикацията в “ Държавен вестник” / .

Чуждите търговски дружества и неперсонифицирани търговци с търговски представителства в Република България представят удостоверение от Българската търговско - промишлена палата за регистрацията на представителството.

Ако лицето, подписало заявлението е пълномощник, се представя и нотариално заверено пълномощно в оригинал.

Ако РЕГИСТРАНТЪТ е посолство или консулство на чужда държава в Република България, се подава ЗАЯВКА в оригинал, подписана от представляващия посолството или консулството и съпроводително писмо на официална бланка.

П1.2.2. Лицата, попадащи в т.3.2., представят нотариално заверена ЗАЯВКА или удостоверяват самоличността си присъствено с лична карта или с удостоверение за постоянно пребиваване на чужденец.

Ако лицето, подписало ЗАЯВКАТА е пълномощник, се представя и нотариално заверено пълномощно в оригинал.

П1.2.3. Лицата, попадащи в т.3.3., подават ЗАЯВКА в оригинал, подписана от упълномощеното лице и представят доказателства за регистрацията си, като упълномощеното лице представя за своята идентификация документите по т.П1.2.1., съответно т.П1.2.2.


ПРИЛОЖЕНИЕ N: 2
Документи, удостоверяващи основанието за използване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО при регистриране на ДОМЕЙНИ в областта от първо ниво .bg

В зависимост от основанието за името, посочено в т.5.5.1.1-14. се подават следните документи, извън документите за идентификация:

П2.1. По т.5.5.1.1. - доказателствата за идентификация на РЕГИСТРАНТА по тази точка са едновременно и доказателства за основанието.

Когато се използва електронен подпис и името на РЕГИСТРАНТА, изписано в сертификата за електронен подпис, съвпада с ИНТЕРНЕТ ИМЕТО, основанието се взема автоматично от сертификата за електронен подпис.

П2.2. По т.5.5.1.2. - копие на документа, удостоверяващ, че РЕГИСТРАНТЪТ притежава регистрирана марка или географско означение към момента на подаване на ЗАЯВКАТА.

Ако марката или географското означение са в процес на регистрация РЕГИСТРАНТЪТ подава удостоверение от Патентното ведомство с приложена библиографска справка от предварителното проучване.

П2.3. По т.5.5.1.3. - копие от документа за присъждане на ISSN или ISBN.

П2.4. По т.5.5.1.4. - документ, удостоверяващ фактите.

П2.5. По т.5.5.1.5. - копие от съответния лиценз.

П2.6. По т.5.5.1.6. - договор за дружество или консорциум /оригинал или нотариално заверено копие/, от който да се виждат представляващите лица и името на дружеството/консорциума/, удостоверение за ЕИК (БУЛСТАТ), както и доказателство за правото за упражняване на свободна професия, ако такова се изисква от специален закон.

П2.7. По т.5.5.1.7. - копие от лиценза на медията или удостоверението й за регистрация по чл.125а от Закона за радиото и телевизията, съответно удостоверение от представляващия(ите) медията за това, че предаването със съответното име и продуцент - РЕГИСТРАНТА е включено в програмната схема на медията.

П2.8. По т.5.5.1.8. - учредителен акт на организационния комитет за събитието, от който да са видни представляващите и името на събитието.

П2.9. По т.5.5.1.9. - удостоверение от съответната избирателна комисия за регистрация на коалицията или инициативния комитет, от което да са видни и представителите й.

П2.10. По т.5.5.1.10. - официално заверено копие от договора за франчайзинг и всички допълнителни съглашения към него, от които се удостоверяват правата за ползуване на името.

П2.11. По т.5.5.1.11. - удостоверение от Министерство на културата по чл.7 от Наредбата за регистриране на наименованията на артистичните групи.

П2.12. По т.5.5.1.12. - удостоверение за категоризация на обекта.

П2.13. По т.5.5.1.13. - копие от разрешението за строеж.

П2.14. По т.5.5.1.14. - извлечение от съответния корабен регистър.

Всички копия следва да бъдат заверени за вярност.
КонтактиСигурност
Избор Конфигуриране Плащане Управление Справки DNSSEC Арбитриране