Тръжна процедура за доставка и пускане в експлоатация на техника
Покана за участие в тръжна процедура
Описание: "Регистър.БГ" ООД обявява тръжна процедура за доставка и пускане в експлоатация на техника по проект № BG16RFOP002-2.040-1204-C01, Подобряване на капацитета и предлаганите услуги от предприятие "Регистър.БГ" ООД чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, финансиран по ОП "Иновации и конкурентоспособност", 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Участие в тръжната процедура: Поканват се всички заинтересовани да участват в тръжната процедура. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 на адрес https://eumis2020.government.bg.

Документи: Документите, свързани с участието в тръжната процедура, са посочени в раздел "Документи" по-долу.

Дата на обявяване на тръжната процедура: 09.11.2020 г.

Срок за подаване на оферти: До 18.11.2020 г. включително
Документи
Вид документ Изтегляне
Публична покана
Изисквания към офертите
Оферта
Методика за оценка на офертите
Проект на договор
Декларация на кандидата
Образец №2
Всички документи от комплекта