За нас
Регистър.БГ е организацията, на която е делегирано управлението на областта от първо ниво с национален код .bg.
Регистър.БГ предоставя надеждна и сигурна регистрация, поддръжка и управление на домейните от областта .bg и подобластите. По този начин регистрираните домейни притежават високо качество: разпознаваемост на субектите и търсеното съдържание в интернет, защита от кражба, възможност за управление със сертификат за електронен подпис, както и използване на DNSSEC (DNS сигурност), осигуряваща висока защита от присвояване самоличността на информационните сървъри на клиентите.

Регистър.БГ поддържа функциите на служебен регистратор на домейни в областта .bg и подобластите.

Регистър.БГ притежава значително know-how в областта на интернет технологиите, базите данни и разработката на web-базирани софтуерни решения. Във фирмата работят високо-квалифицирани млади специалисти със стремеж за развитие и иновации.


Настоящо състояние

Към настоящия момент Регистър.БГ притежава изключително модерна и пълна система за регистрация на домейни, работеща на принципа Регистър–Регистратор–Регистрант и е в състояние веднага да започне регистрацията на домейни в новата интернационализирана област от първо ниво с национален код (IDN ccTLD).

При работа със сертификат за електронен подпис всички действия със системата могат да се извършват дистанционно, бързо, без използване на хартия и с максимална сигурност за регистрантите.

Регистрирането на домейните на кирилица се осъществява едновременно в областите .bg и .бг (когато това е възможно за областта .bg). Едновременното регистриране на домейна на кирилица във всяка от двете области ще предостави на регистрантите по-добро представяне в интернет!
Пример:
регистър.бг
регистър.bg


Близък план на развитие

По случай 20-годишнината от предлагането на интернет услуги в България, през новата 2010г. Регистър.БГ и Цифрови системи, с подкрепата на Правителството, ще предоставят на всички учащи се в страната възможност за безплатна регистрация и едногодишна поддръжка на домейн в областта .bg или подобластите, заедно с DNS хостинг, e-mail и web хостинг. В допълнение, когато на Регистър.БГ се делегира управлението на областта .бг, същото предложение ще важи и за тази област. Инициативата има за цел да популяризира интернет домейните в националното интернет пространство и да спомогне за значителното намаляване на цената за регистрация и годишна поддръжка на домейните след приключване на безплатния период.


Кратка история

 • 1991г.
 • Регистърът на домейни в областта .bg е създаден през 1991г. от тогавашния първи и единствен доставчик на интернет услуги в България – Цифрови системи. През 2001г. функциите по регистрация и поддръжка на домейни бяха отделени от Цифрови системи и пренесени в новосъздаденото дружество Регистър.БГ.

  През този 18 годишен период Регистърът на домейни в областта .bg премина през много етапи. През първите 7 години регистрацията и поддръжката на домейните беше безплатна, а през първите 4 години – „свободна“ и безплатна. Независимо от това броят на регистрираните домейни не надхвърли числото 1000. Всички помним тези трудни години на прехода – изключително ниска степен на използване на интернет услугите в бизнеса и администрацията, липса на публична активност, отсъствие на обществен интерес, в съчетание с дългата икономическа криза.

 • 1995г.
 • През 1995г. поради големия период (4 години), през който основните субекти в страната – частни и държавни, не си регистрираха домейни се наложи Регистърът да въведе ограничителни условия при регистрация на домейн – изискване на основание за исканото име, чрез което се образува домейна. Това беше наложително, тъй като в света се наблюдаваше процес по неправомерна регистрация от страна на недобросъвестни лица на домейни с интернет имена, съвпадащи с интелектуалната собственост на утвърдилите се на пазара и в публичното пространство субекти. Основната цел на тези лица е изнудване за предотстъпване на домейна на притежателите на интелектуалните права на значително по-висока цена от регистрационната такса на Регистъра.

  Периодът, през който се изискваше задължително основание за интернет името беше труден и за двете страни: и за Регистъра и за Вас – регистрантите, но смятаме, че сме постъпили правилно като предоставихме един „спокоен период“ за регистрация на домейни на утвърдилите се на пазара и в публичното пространство субекти и притежателите на интелектуална собственост.

 • 1998г.
 • От 1998г. Регистърът въведе заплащане на услугите.

 • 2003г. – 2006г.
 • С подобрение на икономическия климат в нашата страна след 2003г. и по-значителното внедряване на интернет технологиите в бизнеса и бита започна растеж на регистрациите на домейни. Регистър.БГ стартира разработването на нова съвременна система за автоматизирано регистриране и обслужване на домейните. Въвеждането на системата в реална експлоатация започна през август 2006г.

  През 2006г. Регистър.БГ разшири възможностите за регистрация на домейни в области от второ ниво. Новите области са: .a.bg ... .z.bg .0.bg ... .9.bg. При регистрация на домейни в новите области не се изисква основание за регистрация на избраното интернет име.

  През същата година, в резултат на повишаването броя на регистрираните домейни, Регистър.БГ намали значително цената за регистрация и годишна поддръжка и предостави възможност на регистрантите да заплащат таксите чрез системата за електронни разплащания – ePay.BG. На притежателите на сертификат за електронен подпис се създаде възможност да осъществяват on-line заявяване и конфигуриране на своите домейни.

 • 2007г.
 • През 2007г. Регистър.БГ приключи внедряването на DNSSEC за областта .bg и подобластите, като на 15.01.2007г. подписа областта .bg и подобластите и така стана вторият в света Регистър подписал своята TLD област след шведския Регистър. Чрез DNSSEC технологията се предотвратява възможността за кражба самоличността на уеб и другите информационни сървъри на интернет потребителите.

  По време на срещата на ICANN в Лисабон през пролетта на 2007г., Регистър.БГ, заедно с Регистрите на национални домейни от първо ниво на Гърция, Русия и др., предложиха на ICANN стартиране на процедура за ускорено делегиране на IDN ccTLD. Впоследствие, процедурата прерасна в IDN ccTLD Fast Track Process.

  На 29.08.2007г. Регистър.БГ предостави на потребителите интерфейс за работа с DNSSEC, чрез който всеки регистрант на домейни в областта .bg и подобластите може да управлява и конфигурира DNSSEC, използвайки сертификат за електронен подпис.

  Регистър.БГ се явява първият в света TLD Регистър, въвел технология за автоматизирано управление и конфигуриране на DNSSEC. Услугата DNSSEC се предоставя от Регистър.БГ без да се изисква допълнително заплащане.

 • 2008г.
 • В резултат на значителното нарастване популярността и използването на .bg домейните, през 2008г. Регистър.БГ разшири възможностите за регистрация на домейни в областта от първо ниво .bg, като позволи регистрантите на свой риск да регистрират домейни без да предоставят основание за ползване на интернет името. За разрешаване на евентуални спорове между регистранти и заявители на домейни, Регистър.БГ създава Арбитражна комисия, състояща се от трима независими външни специалисти – двама юристи и един специалист по интелектуална собственост. При възникване на спорове Регистър.БГ свиква Арбитражната комисия, като осигурява място за заседаване, технически секретар (без право на глас) и необходимите документи за разглеждане на спора. Спорът се разглежда по същество на база на наличните и предоставени впоследствие документи и становища на страните, законите на Р. България и Общите условия за регистрация и поддръжка на домейни в областта .bg и подобластите. До сега, от разгледаните и решени 35 спора за една година, не е постъпило нито едно спиране от съда на решение на Арбитражната комисия и Регистър.БГ.

  Същата година Регистър.БГ разшири възможностите за конфигуриране на домейни в областта от първо ниво .bg и подобластите, като позволява DNS конфигурацията да се извършва и с IP адреси в IPv6 формат.

 • 2009г.
 • От 05.09.2009г. Регистър.БГ разшири услугите си по регистрация на домейни в областта .bg и подобластите, като предоставя възможност за регистриране на домейни с интернет име, изписващо се на кирилица (Internationalized Domain Names – IDNs). Изискване при регистрацията на тези домейни е интернет името да се изписва само на кирилица и да съдържа поне една буква, отличаваща се визуално от латинската азбука: б, г, д, ж, и, й, л, п, ф, ц, ч, ш, щ, ь, ъ, ю, я.

  На 15.10.2009г. приключиха тестовете на разработваната от Регистър.БГ система за осъществяване на функциите Регистратор на интернет домейни в областта .bg и подобластите чрез предоставяне на специален интерфейс към системата за регистрация. На всеки желаещ да бъде Регистратор се предоставя договор, Инструкция за експлоатация и достъп до тестовата система.